રાજુલા નગરપાલિકાના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ ના રાજીનામા બાદ ફરી નગરપાલિકા મા પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ ની ચૂંટણી યોજાયેલ

રાજુલા નગરપાલિકાના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ ના રાજીનામા બાદ ફરી નગરપાલિકા મા પ્રમુ... Read More