શ્રી. રણવીરભાઇ. દેશાઇ. એડવોકેટ. બંધારણ નિષણાંત હાલમા. પોરબંદર. ખાતેચાલતા. ગીર બરડો તેમજ. આલેચ. વિસતાર ના માલધારી. સમાજના. આદોલનમામાલધારીઓને નયાય અપાવવા. જોરદાર. રજુઆત .

News Reporting & Videography supported by Mediaman Vishnubhai Ghatiya (Ph: +91-8200755504)

શ્રી. રણવીરભાઇ. દેશાઇ. એડવોકેટ. બંધારણ નિષણાંત હાલમા. પોરબંદર. ખાતેચાલતા. ગીર બરડો તેમજ. આલેચ. વિસતાર ના માલધારી. સમાજના. આદોલનમામાલધારીઓને. નયાય અપાવવા. જોરદાર. રજુઆત કરી.

Author: Sonalben Anilkumar Rana