Shree Samasta Gujarat Brahma Samaj Ahmedabad Shaher. Vibhag 15. Nava Pramukh, karobari Samiti ni nimnuk.

Share with:


Shree Samasta Gujarat Brahma Samaj Ahmedabad Shaher. Vibhag 15. Nava Pramukh, karobari Samiti ni nimnuk.

(Photos provided by Mediaman Shri Jaimuni Shukla. Ph.9978910619)

Share this: