Rajula Congress leader Shri Babubhai Jalandhar join BJP.

Share with:


Rajula Congress leader Shri Babubhai Jalandhar join BJP.Media supported by Amreli Branch Head Shri Bharatbhai Khuman.Ph.9723779489.

Share this: