Narendrabhai.R.Trivedi. Gandhinagar Loksabha Seat Candidate (Jan Satyapath Party) Campaign 14.04.2019

Share with:


Narendrabhai.R.Trivedi. Gandhinagar Loksabha Seat Candidate (Jan Satyapath Party) Campaign 14.04.2019. Ghadhinagar, Sanand, Kalol, Chhatral.

Share this: