શ્રી દૂધાધારી મહાદેવ ગાંધી આશ્રમની બાજુ માં આવેલ મંદિર નો પવિત્ર શ્રાવણ માસ ના બીજા સોમવાર નો *મહાકાલ* ના રૂપ નો શણગાર.

Share with:


શ્રી દૂધાધારી મહાદેવ ગાંધી આશ્રમની બાજુ માં આવેલ મંદિર નો પવિત્ર શ્રાવણ માસ ના બીજા સોમવાર નો મહાકાલ ના રૂપ નો શણગાર.

Share this: