ફ્લેટ વેચવાનો છે

Share with:


ફ્લેટ વેચવાનો છે
2 BHK ૧૨૦ વાર (લીફટવાડો)
N.a n o c ટાઈટલ કલીયર
B/31 ચન્દ્રીકા ભવ્ય પાકૅ,
રીલાયન્સ પમ્પિંગ સ્ટેશનની સામે,
બી આર ટી એસ બસસ્ટેન્ડની સામે,
બોપલ. કીમત ૨૭.૫૦ નેટ
શ્રી નાથ એસ્ટેટ એજન્સી
મો નં ૯૩૨૭૦૯૩૫૧૦
૯૪૨૯૯૦૧૯૨૦
નીરવ મોદી

Share this: