અમદાવાદ મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા બહેનો નું સન્માન કરવામાં આવ્યું

Share with:


અમદાવાદ મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા 12 મી માર્ચ ની રાહુલજી ની જન સંપર્ક રેલી ને સફળ બનાવવા માટે યોગદાન આપનાર દરેક બહેનો નું સન્માન કરવામાં આવ્યું

Share this: