અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ ABVP દ્વારા પ્રતિક મિસ્ત્રી ને આવનારી ગુજરાત યુનિવર્સિટી વેલ્ફેર ની ચુટણી માં ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી.

Share with:


અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ ABVP દ્વારા પ્રતિક મિસ્ત્રી ને આવનારી ગુજરાત યુનિવર્સિટી વેલ્ફેર ની ચુટણી માં ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી ગુજરાત યુનિવર્સિટી ની વેલ્ફેર ઇલેકશન ૮ મી માર્ચે યોજાશે..

Share this: